چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۲۵، ۱۳۹۲

آغازچگونگی خیانت به جنبش پیشتازچریکهای مسلح فدائیان خلق

جهت یادآوری وبیادماندن درحافظه تاریخی ایرانیان
 
خائنین بی شرم وحیائی که جنبش چریکی فدائیان خلق رابه ورطه نابودی کشاندند
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر