چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۲۷، ۱۳۹۲

کمپن یادآوری امام نقی به شیعیان

امام واعجازسخن گفتن باحیوانات
 
 
روزی امام نقی (ژ) به همراه گروهی از صحابه مشغول آلت چرخ در خیابانهای سامرا بودند که به گاوی رسیدند، ابولاشی رو به امام کرد و گفت: یبن رسولولا، شما که چون سلیمان زبان حیوانات را میدانید یه تیکه به این گاو بیندازید حال کنیم. امام لبخند زدند و همچون چهارپا چندین بار «ماو ماو» کردند. چند لحظه سکوت شد، سپس امام ادامه دادند «مــــاو»... گاو نگاهی به امام کرد اما باز هم عکس العملی نشان نداد، امام خواستند ادامه دهند که ناگهان گاو به زبان عربی فصیح گفت: «چی میگی؟!» امام که جاخورده بودند سرشان را پائین انداختند و گفتند «میشه شیرتو بخورم؟» گاو ملعون جواب داد: «بیا ...رمو بخور، نمیبینی من نرم» نقل است امام معصوم از آن پس هیچگاه از اعجاز صحبت با حیوانات استفاده نکردند
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر