چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۲۵، ۱۳۹۲

سازمان مخفی ایران:پاسخ به تاریخ امروزایران

پاسخ به تاریخ امروزایران
 
به نام ستمدیدگان وزحمتکشان ایران
بادرودبه همه رفقای فدائی وچریکهای مسلح
 
بادرنظرگرفتن شرایط اجتماعی وفعلی ایران،وازآنجاکه سیستم جنایتکارحکومتی ملایان حاکم برایران،تمام سعی وکوشش خودرادرتثبیت واعلام اینکه ایران درامنیت کامل وکشوری آرام وبی خطربرای شهروندان خودبوده وهمگان ازآزادی کامل برخوردارواین اواخردرتبلیغاتهای سراسرلجن بارخودحتی ادعای وجوددموکراسی منحصربه فرددرایران راشده،تاشایدباچنین دروغ پردازیهاوریاکاریهای دینی-اسلامی،مخالفین جدی وقاطع سیاسی خودرادردام وتله چیده انداخته وآخرین بازماندگان مخالف سیاسی خودراازبین ببرد؟هیچ فردانقلابی ومبارزآزادیخواه فریب اینگونه مانورهای تکراری واحمقانه سیستم حکومتی رانخورده جزآنکه مردم مرتجع شده ایرانی چنین فریبی راخورده وکلاه بزرگی راخودبادستهای خودبرسرشان گذاشتند
مدتهای طولانی ست که سازمان مخفی ایران به عنوان تنهانیروی اپوزیسیون جدی وواقعی،دردوجبهه سیاسی،نظامی ویکی ازقدرتمندترین نیروی چریکیِ مخفی درایران،علیه نابودی کامل حکومت جنایتکارملایان فعالیت می کندوسازمان انقلابی مخفی ایران،اولین نیروی سیاسی درایران است که هرگزفریب مانورهای تلبیغاتیِ احمقانه وآخوندمنشانه رانخورده ونخواهدخورد.سیستم حکومتی جنایتکارچه باجلودادن خرهای دینی عمامه بسرچون سیددیوانه محمدخاتمی یاخرهای پیشرفته امروزی چون حسن روحانی،هرچه تلاش درنشان دادن رنگ وروی خودودرزرورقی به نام دولت دموکراتیک،چه دست وپابزند،چه نزندچه ندبه هاوزاری های دینی سردهد؟چه برسرمردم خرافه پرست ایران کلاه بگذارد؟وچه این مردم مرتجع شده تر ازآخوندوملابرای آخوندهای خودفرش سبزورنگین پهن کنند؟،سازمان مخفی ایران درپاسخ به تاریخ امروزایران وهمهُ ایرانیان یک چیزراخواهدگفت.ملایان حاکم برایران راباترورهای انقلابی-باانفجاربمبهادرمراکزمزدوران ددمنش وابسته به حکومت وسرانجام باجنگی مسلحانه وسراسری،ازبین برده وازصفحه تاریخ ایران برای همیشه پاک خواهیم کرد
جلادان وجنایتکاران دیروزوابسته به حکومت ننگین ملابان چون جلادحسن روحانی،امروزه بابه تن کردن لباس آزادی ودوموکراسی درایران سراسرمرتجع شده نمی تواندجلوی کشتاروقتل عام آخوندهاوملایان ومزدوران وابسته به حکومت توسط چریکهای مسلح درسازمان مخفی ایران رابگیردچراکه درپاسخ به یاوه گوئی های حسن روحانی این رئیس جمهورمزدوران جنایتکارنیزمی گوئیم

ترورهای انقلابی-انفجاربمبها-وجنگ مسلحانه رادرراستای نابودی کامل حکومت ننگین ملایان راآغازخواهیم کردوانتقام خودراخواهیم گرفتپیش به سوی جنگ مسلحانه         تنهاراه آزادی کامل ایران ازچنگ ملایان
سازمان مخفی ایران

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر