چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۲۲، ۱۳۹۲

جنگ مسلحانه برای کی؟برای کدام ملت ایران؟

جنگ مسلحانه برای کی؟برای کدام ملت ایران؟

سازمان مخفی ایران
به نام ایران گرامی وبه نام زحمتکشان ایران
 

باعوض شدن سیرک بازارونمایشات مضحک ملایان وکاشتن آخوندی جنایتکاربه نام حسن روحانی،این آخرین تکنولوژی قرون وسطائی حکومت ننگین ملایان،مشکل نه دروجودوحضورعمامه داران درایران،که وجوددرک وباورهای اعتقادی خرافاتی واحمقانه بسیاری ازافراددرجامعه فعلی ایران است.که خلایق راهرچه لایق
دوران آنکه یک فردانقلابی یایک نیروی سیاسی قصدواراده آن راداشت که برای آزادی همه جانبه همین ملت،پیشگام مبارزات سیاسی اجتماعی وکاملا انقلابی می شدند،گویادیگرگذشته است.ملت ایران باغرق شدن درمنجلاب وباتلاقی  که خودبرای خودایجادکرده اندمتاسفانه انقلابیون ومدافعان واقعی آزادی رابادستهای خودبه کشتارگاههای حکومت ننگین ملایان راهی می کنندگویابخش وسیعی ازملت هنوززباوحشت وترس وهراس قصدادامه زندگی بی ارزش وبی معنای خوددرکنارجنایتکاران عمامه بسررادارندهمان ملتی که گویاقتل عام انقلابیون درشهریور۶۷برای آنان هنوزدرس عبرتی نشده وبرروی آن جنایت ملی نه تنهامهرسکوت بلکه چشمهای خودراکاملابستند
پس ازسی پنج سال ازگذشت عمرسراسرجنایت وخیانت عمامه داران به ایران وایرانی وعلیه همان مردم،این ملت به جای یک واکنش طبیعی واجتماعی علیه کلیت حکومت ننگن،گویامعتادبه گدايی والتماس ازآخوندهاشده اندودرست خلاف رفتارهای اجتماعی امااحمقانه این ملت بدبخت وعقب مانده شاهدیم که ملت عرب چگونه آگاه وروشن ومبارزشده انداماملت ایران هرروزخرافاتی تروارتجاعی ترازگذشته می شوند.سیاسیون احمق ترازخودکه امروزه بیشترازقبل برچرندیات احمقانه خودافزوده اندبدترازاین ملت برلجن پراکنی های مشمئزکننده خوددامن زده وحالادیگرعلناوآشکاراازآخورحکومت ننگین ملایان تغذیه می کنندوبرای آنکه شکم هردوگروه(ملت وسیاسیون احمق ایرانی)گرسنه نماندبازمتاسفانه این مبارزین وآزادیخواهان واقعی هستندکه قربانی می شوندگویاتغذیه ازآخوردینی ملایان وبه کشتارگاه فرستادن مبارزین راستین راه آزادی عادت دیرینه این ملت شده است که احمقانه وناشیانه اجازه می دهندعمامه برآنان سوارشده وآخوندهابرخرمرادخودهمچنان سوار
درچنین وضعیت ننگ آوریک ملت،پرواضح است که انقلابیون وآزادیخواهان ومبارزین راستین راه خودراحتی ازمردم جدامی کنند.انقلابیون واقعی بی توجه به ملت هنوزمرتجع باقی مانده،به اصل هدف نهايی یعنی همان آزادی ایران ونابودی حکومت ننگین ملایان اندیشه وفکرکرده وخوشبختانه راه دیگری برای آزادی ایران  دربندنمانده است جزجنگ مسلحانه وقتل عام ملایان
 
تنهاره رهایی      جنگ مسلحانه ست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر