چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۰۵، ۱۳۹۲

درگیریهای اعضای ک.خ.ا.ک وکمیته مرکزی ازکجاآغازشد؟

درگیریهای اعضای ک.خ.ا.ک وکمیته مرکزی ازکجاآغازشد؟


درج مجددیک مطلب وگزارش
 
گزارش یاعاملی که باعث شداعضای کمیته خارج ازکشور،به نحوی دیگراخلاق سیاسی خودراعوض ودربرابرتعدادی ازمسئولین سازمان درکمیته مرکزی،جبهه گیری وسرانجام نتیجه این جبهه گیریهاباعث عصبانیت وخشم اعضای کمیته خارج,ازرفیق بیژن مسئول سازمان مخفی ایران شود.برای سایت رسمی سازمان ورفقای دست اندرکاردراین بخش نیزجالب است که چرامسئول کمیته خارج ازکشورهنوزپاسخ روشنی نداده اند؟هرچندازدیدگاه کلی سازمان ما,دوجریان سیاسی حزب توده وفدائیان اکثریت،همواره خائن ورفیق فروش بوده وهستند؟اماگویامسئول کمیته خارج ازکشوردربرخوردبااین دونیروی خائن،به جای برخوردی درست وتشکیلاتی،بویژه دراطاق اینترنتی سازمان درپالتالک،بارهاوبارهاباجملات وکلماتی که حاکی ازعصبانیت وخشم مسئول کمیته خارج ازکشورمی باشدبا,دونیروی خائن برخوردوسرانجام به شکایت ازایشان رسیده است.درراستای توضیحات دراین امربارهابامسئول ک.خ.ا.ک تماس گرفته شد.اماهنوزپاسخی دریافت نکرده ایم.که امیدآن داریم رفیق البرزهرزودترپاسخگوی رفتارهای خودباشند

باسپاس:بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران
___________________________
 
درج مجددیک مطلب وگزارش
 
آش نخورده ودهانِ سوخته
نتیجهُ دست پُختِ شورِکمیتهُ خارج ازکشوردرراستای ارتباط باجریانات ونیروهای سیاسی
براستی مسئول کمیتهُ خارج ازکشورسازمان چه پاسخِ روشنی دراین گونه مواردداردکه بدهد
 
________________________
 
رفیق سعیدباارسال گزارشی طولانی ومفصل،بابیان بعضی حوادثِ رخ داده شده درژانویهُ ۲۰۰۷ وپس ازآن که منجربه ناپدیدشدن فردی بنام فتح الله منوچهری(فرودفولادوند)بنیانگذارانجمن پادشاهی ایران
 
وسپس تماس وارتباط تلفنی ومصاحبهُ مسئول .ک.خ.ا.ک بارسانهُ خبری تندرشد،مسئول کمیته خارج رادخالت بی مسئولانه دراموردیگرنیروهاوحتی باعث تخریب جایگاه سازمان مخفی ایران درشرایط سه سال گذشتهُ جامعهُ ایران دانسته ودوساعت قبل(قبل ازنگارشِ این مطالب)،رفیق البرزبابرخوردِشدیدِلحنی درپاسخ به رفیق سعیداعلام کردندکه
______________________

توکه ازهیچ چیزخبرنداری،پس ببنددهان گَندِاکثریتی یت راواِلاخودم محکم دهانت رامی بندم...توکه توماجرانبودی بهتره اصلاًحرف نزنی وسکوت کن،توفقط تماشاچی باش...توچه می دانی که تواین مدت چی گذشته
 
_____________________________
 
رفیق سعید
 
رفیق بیژن...من قصدتخریبِ شخصیت البرزراندارم امامتاسفم که بارفتارهای غیرتشکیلاتی وخطرناکش بارهاوبارهاکمیته مرکزی رابامشکل مواجه ساخته
یانمی دونه داره چکارمی کنه یاقصدوهدفِ مشخصی داره....من بارهابه البرزگفتم:آخه رفیق من...بچه های چریکهاکجاواین نیروهای بی پایه وبی اساس کجا?...اصلاًچه نسبتی باهم دارن?...هرچه به گفته های اونهاگوش میدم می بینم هیچ بارسیاسی درگفته هاشون نیست که بمونه...این گروه مثل ابزاریه که حکومت ازاونهادرجهتِ منافع تبلیغاتی خودش استفاده می کنه....اینهادارن عین بچه غُرغُروها...استاداستادمی کنن...ازالبرزمی پرسم:مگه این بیسوادهانمی دونن یاخبرندارن چه بلائی سراستادشون اومده...اونهم باآن فیلم بازیهاورُل بازیهای سینمائی شون...یامثل هنرپیشه های ناشی خودشون روبه نادانی می زنن...?..می پرسم:این افرادمسخره وبذله گومثل اینکه ملّت راهالوواحمق فرض کرده ان وشمابه نمایندگی ازسازمان باآنهاارتباط دارین واینجوری حتی باعث تخریب چهره سازمان شدید
 
___________________________
 
همهُ دوست ودشمن برای رفیق البرز(رفیق)شدند،من وسه یاردیگرِمخالفِ ایشان،پس ازبیست وچهارسال مبارزه و(رفیق دریک سازمان)یک شبه تبدیل شدیم به(آقا)سعید
آقاشدیم چون رفیق البرزهنوزباچشمِ شک وبدبینی به مانگاه می کندچراکه پدرم عضوسازمان فدائیان اکثریت ویک توابِ اکثریتی،وهمه نتایج دروجودمن ودوستانِ دیگررامحصول وحاصل درسهاوتربیتهای سیاسی،خانوادگی،می داندکه بقول(آقای)البرز،از(پدران خائن مان)به ارث بردیم وسازمان مخفی ایران هم(طبق گفتهُ ایشان)جایگاه(هیچ خائنی نیست که جای خودداردحتی آن فدائی یاچریک فدائی خلقِ خائن یاخائن شده بایدترورانقلابی شودتاسازمان،پاک وبی غل وغش باقی بماندکه بی شک رفیق البرزباآن رفقای چریکهایش براساس قوانینِ موجوددر(البرزیسم)،به جای ترور،کمی برمابخشش ومروت بخرج داده وحکم اخراج ماراازسازمان صادرمی کنند
اوهنوزدرمقابل پرسشِ ایجادِسیستمِ(البرزیسم)دردرون سازمان مخفی،سکوت اختیارمی کندنه تنهاسکوت،که حتی پاسخگوی حوادث ووقایع رخ داده شده دردرون سازمان نیزنبوده،وهرباربه هنگام برخوردباخواسته های ما،مارابه نزدرفیق بیژن پاس می دهد،ومی گوید

پاسخ تان راازکسی بگیریدکه همان روزاول شماراتاُییدکردوضمناًهیچ زورواجباری هم درکارنبودکه واردسازمان شوید
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر