چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۲۴، ۱۳۹۲

رفیق پویان:بی توجه به مردم ایران-پیش به سوی جنگ مسلحانه

 
 
رفیق پویان:بی توجه به مردم ایران-پیش به سوی جنگ مسلحانه
 
بادرودبه رفقای مبارز

هرروزکه ازعمرحکومت ملایان بیشترمی گذرددرست خلاف رفتارهای اجتماعی دریک جامعه،چون ایران حاضر،دست اندرکارانی که درسیستم کلی حکومت نقش های اساسی وکلیدی خودرابازی می کنند،آگاه تروحرفه ای ترازگذشته بامردم ایران برخوردودرحاضرکلیه تجربیات برگرفته ازعمر۳۵ساله خودرابکاربرده امادرعوض ملت ایران باآن پیشینه تاریخی خودهرروزدرخرافات وتخیلات دینی-مذهبی خودبیشترغوطه ورمی شوند
رشدناآگاهی وخرافات به حداعلاوحتی به نقطه انفجارخودرسیده به طوری که به جای رشدومیزان آگاهی ودانش دربخشی ازقشریاطبقاتی ازاجتماع  چون تحصیلکردگان یاحتی مدعیان سیاسی داخل کشور،اعتیاد-جنایت-دزدی وسرقت-تجاوزهای جنسی-تبادل بی سابقه انواع واقسام موادمخدرودرکل ویرانی جامعه ایران پیشرفت بی سابقه ای کرده است.ودرچنین جامعه ویران شده:درست خلاف پیش بینیهای مدعیان سیاسی چپ وکمونیست فسیل شده درخارج ازکشور،سیستم فاحشه وروسپی پروری حکومت همیشه ننگین ملایان بدتروقوی ترازقبل به یکه تازی خودادامه ورقیبی رادرمقابل خودنمی بیند.دراین جامعه ویران شده تنهارقیب ودشمن واقعی وبی چون وچرای حکومت ننگین ملایان،سازمان مخفی ایران بود.کمیته شمال-ببرهای مازندران به عنوان شاخه وکمیته نظامی سازمان،نیزسالهاست که پابپای خواسته های همین ملت معتادشده به دین این افیون توده هاوامروزه چون جماعتی بیمار(عاشق امامزاده قلقلی شده)بااحترامی کامل،به پیش آمده وهمواره ازخواسته های برحق وانسانی این ملت دفاع کرددرحالی که مردم ایران به جای درک درست ازواقعیتهای موجوددراجتماع فعلی ایران،وواکنشهائی قاطعانه در مقابل همه گونه پدیده های مخرب انسانی واجتماعی،هنوزعلی خامنه ای بی اصل ونسب وبی ریشه را(امام)خطاب می کنند
امروزچپهای انقلابی وآزادیخواهان واقعی،به این درک درست وواقعی درامرمبارزات سیاسی،اجتماعی،خودرسیده اندکه دیگرنبایدهیچ امیدی به براندازی حکومت کثیف وجنایتکارملایان ازطرف این مردم داشت،چراکه یک ملت معتادشده به دین وانواع واقسام موادمخدرپیشرفته،آخرازکجامی خواهدبداندیابفهمدکه براندازی یک سیستم فاشیستی،دینی،یعنی چه؟وحتی ازکجامی خواهدبفهمدکه ابزارهای براندازی راچگونه کسب کند؟ملتی که اصلیت وریشه ملی خودرافدای(ساندیس اسلامی)کرده وچشم وگوش رابه زبان خودرابه یک موجودپست وپلیدوانگلی به نام آخونددوخته،کی وچه وقت به اصل براندازی این حکومت،خواهدرسید.
نه رفقا:دیگرامیدی به این ملت معتادشده وافیونی نبایدداشت ازواقعیتهای اجتماعی کاملاًپیداست که اکثرمردم ایران به بیماری مالیخولیائی ومازوخیسمی،بدترازپیش مبتلاخواهندشدودرچنین شرایط وحشتناک واسفناک اجتماعی ست که مبارزین آزادیخواه دراوج به خواب رفتن یک ملت،وحتی بی توجه به این ملت معتادشده بمبهای خودرامنفجرخواهندکرد.
ببرهای مازندران بدورازهرنوع قیل وقالهای اجتماعی وسیاسی،خودرابرای جنگ مسلحانه آماده می کنند.جنگ مسلحانه درراه است.بمبهارامنفجرخواهیم کردتادرس عبرتی برای همه مزدوران وجیره خواران وابسته به حکومت ننگین ملایان باشد.
 
بمبهارامنفجرخواهیم کردوبه حملات چریکی،نظامی خودگسترش بیشتری خواهیم داد
 
پیش به سوی جنگ مسلحانه       تنهاراه آزادی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر