چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۰۹، ۱۳۹۲

انتخاب یک مطلب وتوضیحی ازطرف بخش تبلیغاتی سچفخا(س.م.ا)

بخش تبلیغاتی سچفخا(س.م.ا)
رفقای چریکهای فدائی خلق بادرودوبنام زحمتکشان ایران

طی سه سال گذشته ازطرف تعدادی ازرفقای فدائی خلق درخارج ازکشور،برنامه اتحادچپهاوکمونیستهای ایرانی اعلام شد.وتقریباًازیک سال پیش واردمرحله عملی وکاربردی وطی یک سال گذشته ازکیفیت این برنامه تابه حال نتیجه ای جزروندوپیشرفت خوب وعالی ودرخورستایش،هرگزنقطه منفی ومخربی دیده نشده وازدیدگاه ماکمونیستهاوچریکهای فدائی خلق،اتحادهمه رفقای کمونیست وچپ وفدائیان راستین راه خلق،امیدوآرزوی سی دوسال گذشته بوده واین آرزوی بزرگ،سی ودوسال است که چون استخوانی درگلوی جنبش جنبش چپ ایران گیرکرده است
امروزخوشحال وافتخارمی کنیم که همان رفقای زحمتکش فدائی خلق سرانجام باهمت وهمکاری یکدیگرموفق شدند،زمینه ومسیراین اتحادبزرگ انقلابی راهموار،وامیدآن داریم که این اتحادبزرگ ومقدس هرچه زودتروسعت بیشتری یافته وطبق بیانات وگفتارهای بسیاری ازفعالان سیاسی چپ وکمونیست،این اتحادکمونیستهاوچپهاوچریکهای فدائی خلق،آغازی برای تاُسیس حزب کمونیست ایران شودتاازطریق یک حزب واحدکمونیستی بتوانیم به مبارزه علیه ارتجاع دینی حاکم برایران-فاشیسم ضدانسانی جهانی وامپریالیسم جنایتکاروخونخوار،قیامی سراسری ومردمی بپاکنیم

باامیدبه آن روز-بخش تبلیغاتی سچفخا-س.م.ا
 
_______________
انتخاب  مطلب ازطرف بخش تبلیغاتی
 
"سازمان فدائیان اقلیت درکجای اتحادایستاده است؟

پیشاپیش می شد داستان و سرنوشت اتحادِ فی مابین نیروهای چپ خارج از کشور را حدس زد؛ می شد حدس
زد که هدف سازمان ها و نهادها، رفع ایرادات و کاستی ها چپ و هم چنین پاسخ گوئی به نیازهای عملی جنبش
نیست؛ می شد به این استنباط دست یافت که مقصودِ تجمع کننده گان، نه سامان دادن انرژی های باقی مانده و
پراکنده ی چپ خارج از کشور، بلکه، راه اندازی مشغولیات "تازه" و در حقیقت تکراری است. به بیانی دیگر - -
و خوش بینانه، اگر و از آغاز می شد با نگاهی "نامطئمن" و "مشکوک" به موضوع اتحاد نیروهای چپ خارج از
 
کشور نگریست، امّا با عمر نزدیک به یک ساله، و با جمع بند دوّمین نشست آن، می توان به این امر اصرار
داشت، که انگیزه ی سازمان ها، نهادها و بعضاً ناظرین، راه اندازی و باب گفت گوی حقیقت، با مردم و یا با نیروی
جوان جنبش نیست. به بیانی دیگر هر چه بیش تر بر عمر اتحاد می گذرد، آسان تر می توان به بی مایه گی و به
بی پرنسیبی "سازمان ها" و "احزاب" متشکله ی درون اتحاد پی بُرد و رفتار غیر مسئولانه ی آن ها را سنجید
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر