چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۱۲، ۱۳۹۲

پاسخی قاطع به حکومت ننگین ملایان

پاسخی قاطع  به  حکومت ننگین ملایان
به نام زحمتکشان وستمدیدگان ایران
 
 
 
 
حمله ددمنشانه ووحشیانه جنایتکاران وآدمکشان وحشی اسلامی،به رفقای رزمنده مجاهدخلق درپایگاه اشرف بی پاسخ نخواهدماندوچریکهای مسلح فدائی خلق به نوبهُ خودپاسخ این گستاخی دوحکومت نجس اسلامی ایران وعراق راخواهدداد
درحملهُ وحشیانهُ کثافتهاوجنایتکاران دینداراسلامی عراقی وحکومت ننگین ملایان به پایگاه اشرف درعراق،۵۲نفرازبهترین فرزندان خلق وایران زمین جان خودرابیگناه بیگناه فدای آزادی ایران ازچنگ ملایان حرامزاده شیعهُ اسلامی کردند
ابتدادرپاسخ به گستاخی های حکومت فاحشه وروسپی پرورجمهوری اسلامی،-سازمان مخفی ایران درطرح وپروژه سیاسی-نظامی خودتعداد۱۰نفرازدادستان های ددمنش رژیم منفورآخوندهاراترورانقلابی،وتعدادی ازماموران کثیف وزارت اطلاعات آخوندی-۵۰پاسداربی پدرومادردینی راباتروروبمب گذاری درپایگاههای معروف به روسپی هاوفاحشه های دینداراسلامی،چون پایگاه های مزدوران وابسته به رژیم رابابمبهای کنترل ازراه دور،منفجرونابودخواهیم کرد
به ازای مرگ یک رفیق مجاهدخلق بیگناه درپایگاه اشرف،۱۰۰مزدوررابه هلاکت خواهیم رساند
رژیم کثیف-منفور-نجس-کثیف-ددمنش وبی اصل ونسب حکومت آخوندها،درانتظارحملات چریکی-نظامیِ چریکهای مسلح فدائی خلق درسازمان مخفی ایران باشد
پاسخ وحشی گری وددمنشی شمارابابمب  گذاری درمراکزوابسته به تجمع مزدوران وابسته به حکومت خواهیم داد
دردفاعی جانانه ازخون ریخته سدهُ رفقای مجاهدخلق درپابگاه اشرف


بمبهارامنفجرخواهیم کرد
____________________

سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر