چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۰۱، ۱۳۹۲

سازمان مخفی ایران

جمهوری ننگین اسلامی،باگماشتن حسن روحانی کلیدساز،چه نرم تن شودچه رنگ خودراعوض کندیانکند،جنگ مسلحانهُ داخلی آغازخواهدشد
 
تنهاره رهائی ایران جنگ مسلحانه است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر