چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۲۱، ۱۳۹۲

کمیتهُ شمال-ببرهای مازندران

 
 
بی توجه به ملّت ایران
 
بی توجه به ملّت ایران جنگ مسلحانه راآغازخواهیم کردحکومت جنایتکارملایان حاکم برایران راباجنگ مسلحانه وکاملاًانقلابی،سرنگون خواهیم کرد.جنگ مسلحانه باترورهای انقلابی سران ومسئولین ددمنش حکومتی-بمب گذاری درمراکزواماکن متعلق به مزدوران وابسته به حکومت ملایان،آغازوانتقام سخت خودراازجنایتکاران اسلامی خواهیم گرفت
 
کمیته شمال-ببرهای مازندران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر