چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۱۲، ۱۳۹۲

هموطننان گرامی ورفقای رزمنده فدائی خلق

بمب گذاری درمراکزمزدوران ددمنش اسلامی-ترورهای انقلابی علیه عمامه داران وکله گنده های سران رژیم کثیف ومنفوراسلامی،توسط نیروهای چریکی مخفی درسازمان مخفی ایران شروع خواهدشد

آغازاجرای عملیات تهاجمی لیست سیاه توسط سازمان مخفی ایران
۱۵۰۰مزدوروابسته وکلیدی توسط سازمان مخفی ایران ترورانقلابی خواهندشد


ترورهای انقلابی آغازی برای جنگ مسلحانه وسراسری درایران گرامی ودربند
_______________________
 
بخش تبلیغاتی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران-سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر