چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۱۸، ۱۳۹۲

پاسخ ترورهای ارتجاعی حکومت کثیف ونجس آخوندهاوملایان حاکم برایران

 
 
پاسخ ترورهای ارتجاعی-وحشیانه-کاملاًدینی واسلامی آخوندهاوعمامه داران حاکم برایران،ترورهای انقلابی درراستای نابودی کامل حکومت ننگین ملایان وعمامه داران حاکم برایران گرامی ماست
عمامه داران وملایان اشغالگرسرزمین مان،ایران گرامی راباترورهای میهنی وانقلابی،به عنوان یک وظیفه ملی،ازخاک آباواجدادی خودبیرون یابه دیارمرگ بفرستیم

ترورانقلابی وملی ومیهنی،علیه آخوندهاوعمامه داران دینی-اسلامی راشروع خواهیم کرد

پیش به سوی ترورهای انقلابی وسازمان یافته
______________________
 
سازمان مخفی ایران
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر