چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۳۱، ۱۳۹۲

بمیریم برای سلوا پناهی


آخ که بمیریم برای سلواپناهی که بعداز۳دهه ازبهره کشی واستثماربدنیِ کودکان توسط حکومت عمامه دارانِ وحشی وشلاق بدست که خودرااربابِ برده دارایرانیان می دانند،امروزناگهان به فکرازخانه تاکوره افتاده است؟طی ۳دههُ گذشته کجابودید؟
 
تازه ازخواب بیدارشدید؟....
 
زکی؟
_______________________
 
سلواپناهی:ازخانه تاکوره -گزارش تصویری
 
دفتر کودکی راه دیگر:تجسم خنده آن هم در میان آجرهایی که روز به روز تعدادشان بیشتر از دیروز می شود، در میان خاک هایی که حالا کودکان این جامعه ی متروکه با آن خو گرفته اند، در میان کوره پز خانه های فراموش شده، شاید برای ما سخت باشد و شاید هم بی تفاوت
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر