چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۳۰، ۱۳۹۲

قسمتی ازسریال۱۹۴۳-یادآورسال زندان وشکنجه واعدام ۱۳۶۷

سال ۱۳۶۷،سالِ شکنجه واعدام زندانیان سیاسیِ اسیرودربندتوسط فاشیستهای دیندارِاسلامیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر