چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۲۶، ۱۳۹۲

مبارزه بافاشیسم مسلح وآدمکش

بعدازماجرای زیباودیدنیِ۱۹۴۱-ماجرای زیبای ۱۹۴۲درسرزمینِ شوراها
مبارزهُ مسلحانه بافاشیسم،چه فاشیسم هیتلری،چه فاشیسمِ دینی-مذهبیِ ملایان حاکم برایران
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر