چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۲۱، ۱۳۹۲

اخطاربه حکومت جنایتکارعراق وحکومت ننگین ملایان حاکم برایران

سازمان مخفی ایران
 
 
 
اخطاربه حکومت جنایتکارعراق وحکومت ننگین ملایان حاکم برایران
 
درصورت معاملهُ ننگین وضدانسانی دولت جنایتکارعراق علیه ۷نفرازرفقای مجاهدخلق،کلیهُ کارمندان سیاسی این دولت درسفارتخانه مربوطه درتهران راباترورانقلابی پاسخ خواهیم داد
سفیرارتجاعی وجنایتکاردولت عراق درتهران رامجازات خواهیم کرددراین مجازات ۱۵فرمانده سپاه ددمنش پاسداران-۱۰نفرازمزدوران مسئول دردستگاههای امنیتی رژیم -کارمندان سفارت دولت ارتجاعی عراق و۳۰نفرمزدورعراقی دردستگاه رژیم ازبین خواهندواین عملیات چریکی،آغازی برای عملیاتهای چریکی دیگرخواهدبود
 
 
سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر