چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۰۴، ۱۳۹۲

بلائی که برسرفاشیسم هیتلری آمد


چه کسی فکرمی کردآن بلابرسرفاشیسم هیتلری بیاید؟همان بلابرسرفاشیسم دینی حکومت ملایان خواهدآمد.جنگ چریکی وپارتیزانی درراه هست
جنگ چریکی وپارتیزانی که تنهاراه آزادی ایران گرامی امادربندواشغال عمامه دارانِ فاشیستی-دینی ست
خودرابرای جنگ مسلحانهُ چریکی وپارتیزانی علیه فاشیسم دینی-مذهبیِ ملایانِ حاکم برایران حاضروآماده کنیم.خودرابرای یک نبردبی امان مسلحانه علیه حکومت ننگین وجنایتکارملایان وعمامه داران،آماده کنیم

تنهاره رهائی جنگ مسلحانه ستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر