چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۲۶، ۱۳۹۲

صلح وآسایش-زندگی ومرگ-ومبارزه برای خوشبختی

صلح وآسایش-زندگی ومرگ-ومبارزه برای خوشبختی

سریال زیباودیدنی
 
۱۹۴۱
 
 
علاقه مندان به زندگیِ شجاعانه وسراسرپرافتخارمردانه وزنانه،بویژه درایران امروزما،ایران امروزماکه خائنین وآدم فروشان ودجالان سیاسی-عقیدتی،بریک سرزمین پربهاوگرامی،زوروزوگوئی می کنند
امروزه برملّت ایران،ازدهکده هاوروستاهای دورافتاده تاتهران جهنمی شده،دستورمیهنی ووطنی این است
 
جنگ پارتیزانی راآغازکنیم
 
ماجرای واقعی ومستندِ سال ۱۹۴۱،داستان واقعی یک دهکده ووستائی کوچک درسرزمین شوراها
چگونه یک پارتیزان مردم پرست،ویک چریک انقلابی شویم
سریال ۱۹۴۱زیباست،بعدازاین مستندواقعی به سریال ۱۹۴۲خواهیم پرداخت

اما امیدواریم ملّت ایران،چه درروستاها،چه درشهرها،جنگ مسلحانه وپارتیزانی رافرابگیرند،لااقل جنگ چریکی ومسلحانه راآموزش ببینندوبدانندکه چگونه می توان فاشیسمِ دینی-مذهبی درایرانِ گرامیِ امروزماراشکست دادوازبین برد

به امیدآنروز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر