چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۳۰، ۱۳۹۲

بایادونام همهُ جانباخته گان شجاع دل وهمیشه قهرمانان ملّی تابستان۶۷

به یادآنان که شجاعانه جان باختند،آنان که چون تندردربرابربادایستادندوچون طوفان،ویرانگرآن زمان وروزگاردهشتناک شدند
بایادونام همهُ رفقای چریکهای فدائی خلق-کمونیستهاومجاهدین خلق،آنان که درمقابل سفیرگلولهُ دشمنِ دجال وجنایتکار،سینهُ بی دفاع خودراسنگری برای ادامهُ نبردِواقعی خلق قراردادند

روح شان شادونام ویادشان همواره گرامی باد
_______________________

واماسریال زیبای ۱۹۴۳-سریالی که یادآورآن روزهای قتل وجنایتِ ددمنشان ووحشی های دیندارِاسلامی،علیه انسانهادردرون زندانهای مملوازافرادِسیاسی ودگراندیش،وعلیه انسانهای شجاع دل وقهرمانان واقعی سرزمین مان ایران،مرتکب جنایتی ملی شدند
 
به یادهمهُ زنان ومردان جان باخته درقتل عام سال ۶۷
 
سریال زیباودیدنی سال

۱۹۴۳
 

تقدیم به مدافعان جنگ مسلحانه وچریکی وپارتیزانی باحکومتِ ننگین وکثیفِ ملایانِ حاکم برایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر