چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۲۱، ۱۳۹۲

به یادهمه رفقای جانباخته درکشتارشهریور۶۷

 
 
 
به یادمان همهُ جانباختگان راه آزادی،درزندانهای جمهوری جنایتکاروننگین زندانها،که جان پرگران بهای خودراشجاعانه فدای آزادی خلق ومیهن کردند
 
روحشان همیشه شادونام ویادشان همواره گرامی باد
 
__________________________________
 
 
سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر