چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۲۱، ۱۳۹۲

به یادهمه رفقای جانباخته درکشتارشهریور۶۷نام ویادشان همواره گرامی باد
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر