چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۲۱، ۱۳۹۲

دردفاع ازرفقای اسیرمجاهدین خلق

دردفاع ازرفقای اسیرمجاهدین خلق

طبق خبرهای دریافتی،دولت ارتجاعی وفالانژیستی وجنایتکارعراق،دریک بندوبست مافیائی-دولتی،قصدداردهفت نفرازرفقای مجاهدخلق راتحویل دولت ننگین ملایان حاکم برایران داده تاچاکرصفتی ونوکرمنشی خودرابیشترازقبل نشان دهد
سازمان مخفی ایران به سران ننگین وجنایتکارحکومت ملایان اخطارمی دهدکه درصورت اجرای این معامله غیرانسانی وضدبشری  باتمام قدرت ونیروی چریکی-نظامی خوددرسطح وسیع،اقدام به ترورهای انقلابی علیه سران ومسئولین رژیم وبمبگذاری درمراکزمملوازمزدوران خواهدکرد
 
همه اعضای سازمان مخفی ایران برای اجرای علملیاتهای چریکی آماده باشند
 
ترورهای انقلابی راآغازوبمبهارامنفجرخواهیم کرد.دراولین عملیات چریکی ۱۵۰۰مزدورکلیدی ووابسته به وزارت ننگین اطلاعات وسپاه ددمنش پاسداران رابه جهنم واقعی ارسال خواهیم کرد
درگیریهای اولیه مسلحانه درتهران آغازشدبه عملیاتهای چریکی-نظامی خودادامه خواهیم داد

سازمان مخفی ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر