چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۳۱، ۱۳۹۲

وقتی باکپل می توان گل زد

وقتی باکپل می توان گل زدپس می توان باگلوله آخوندراکُشت.می توان آخوندیسم راباشلیک گلوله ازبین برد.اگرگل زدن باکپل امکان پذیرهست،پس باهمان کپل می توان ستون دین اسلام آخوندی رابه لرزه درآورد
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر