چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مهر ۰۵، ۱۳۹۲

جنگ ونبرداطلاعاتی،قبل ازجنگ پارتیزانی وچریکی

 
سریال زیبای:پیشاهنگان یادیده بانان
 
سریال زیبای پیشاهنگان،سریالِ زیباودیدنی ست که به همهُ مبارزین راستین راه آزادی ایران ازچنگ فاشیسم دینی ملایان حاکم برایران،پیشنهادتماشای آن راکرده،واعتقادبه آن داریم علاوه برچیرگی وزبدگی دریک نبرداطلاعاتی علیه دشمن بایدنبردمسلحانه وحذف فیزیکی نیروهای دشمن رانیزفراگرفت وآموزش دید
سریال زیبای پیشاهنگان:جنگ ونبرداطلاعاتی وپارتیزانی بلشویکهاوارتش سرخ سرزمین شوراهاعلیه فاشیسم هیتلری
باشدکه چنین نبردی علیه فاشیسم دینی ملایان حاکم برایران به نتیجهُ کامل یاهمان آزادی کامل ایران به پایان برسد

به امید آنروز

قسمت آخرازسریال زیباودیدنی:پیشاهنگان
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر