چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

شهریور ۱۳، ۱۳۹۲

ایمیل دربافتی :ناشناس-بخش نظرات

علی لاریجانی و کمدی مجلس در جلسه تحلیف حسن فریدونی  علی لاریجانی این تابغه بوق در طویله مجلس جانوران درنده و با حضور دیکتاتورهای کشورهای دوست در جلسه تحلیف یا بهتر یگوییم جلسه تعیین تکلیف حسن فریدونی چنین داد سخن داد ! او بعد از آوردن فاکتهایی از تاریخ ایران که سراسر یاوه هایی بیش نبود جمهوری اسلامی را به عنوان رژیمی دموکراتیک انسانی به نمایش گذاشت و با تمام کوشش سعی کرد برای قامت اسلام و بربریت لباس انسان دوستانه و مدنیت بدوزد. علی لاریجانی و هم پالکی هایش این سخنان را بی شرمانه در آستانه 25 سالروز کشتارهای تابستان 1367 به صورتی بیان میکنند که گویی چنین جنایتی « که آنرا تنها با کشتار کمونیست ها و یهودیان در آلمان نازی میتوان مقایسه کرد » اصلا در ایران به وقوع نه پیوسته است. برای ما روشن نیست که آقای لاریجانی از کدامین مدنیت و دموکراسی اسلام و جمهوری اسلامی سخن میگویند تا به آنجا که تاریخ شهادت میدهد مسلمانان و آورندگان دین اسلام از هیچ بربریت و درنده خویی از روز پیدایش اسلام تا کنون فروگزار نبوده اند. تاریخ نویسان مسلمان با تمام کوشش شان نتواسته اند حتی با آوردن داستانهای دروغین این جنایات را توجیه و لاپوشانی کنند. برای نمونه به رعفت و انسان دوستی محمد با ید اشاره کرد که تا حتی لذت جنسی از اسیر را دریغ نکرد . برویم به روایت تاریخ از طبری و ابن هشام سری بزنیم تا کمی بیشتر به عمق فاجعه پی ببریم. عرب بادیه بیابان گرد قبل از اسلام در روابط نیمه وحشی خود به یک حداقل ضوابط اجتماعی پایبند بود. حیوانات وحشی حتی در بین خویش به قانونی پایبند هستند. عرب بادیه قبل از اسلام بر اساس قانونی در ماه های مشخصی به جنگ و غارت قبایل اقدام نمیکرد. ولی آورندگان اسلام از این کار پرهیز نکردند و در ماه رجب در نخله کاروان اعراب را غارت کردند. در جنگ اسیران کودک و زنان را نمی کشتند و مورد تجاوز جنسی قرار نمیدادند و وادار نمیکردند که به بت آنها که همان خدای ساده بربریتشان بود سجده کنند. اما دموکراتیک و انسانیت اسلامی از این کار شرم نکرد. اسیران یهودی بنی قریظه و بنی نصیر که بدون جنگ تسلیم شده بودند را علی و زبیر و همراهانش به دستور محمد گردن زدند و ریحانه همان شب که پدر، برادر، شوهر و... گردن زده شده بودند به بستر تجاوز جنسی در خیمه محمد کشیده شد.  تاریخ طبری و این هشام ریحانه هرگز اسلام نیاورد و بقیه جان بدر بردگان برای زنده ماندن به الله و رسالت محمد به اجبار شهادت دادند. جمهوری دموراتیک و آزادی شما که برای مسلمانان جهان فریاد وا محمدا و یا قوم الضالمین میکشد هم بر اساس سیره و سوره این کار را در زندانهای جمهوری اسلامی تکرار کرد و علی لاریجانی ها دستهایشان تا مرفق در خون بهترین فرزندان این حاک فرو بردند. بی شرمی تا کجا ست؟ آقای علی لاریجانی مضحک تر از آن برای اثبات سخنانش و رنگ دانشمد انه به آن دادن فاکت از ولتر و مارکس می آورد چون سواد هم ندارد به غلط سخن هگل را به مارکس نسبت میدهد . آقای علی لاریجانی ولتر و مارکس کافرانی هستند که جلادان اسلام و شما پیروانشان را بر اساس سنت محمد به چوبه های دار کشیدید و در زندانها به زنانشان تجاوز کردید بر اساس فتوای مصباح و جماعتی را هم به شیوه صدر اسلام به سچده توابیت وادار کردید. به جای سخن مارکس و ولتر بهتر است ار محمد باقر مجلسی فاکت بیاورید. با این شیادی ها فعلا چند روزی دیگر بر سفره غارت و بربریتتان به شکم بارگی ادامه دهید . تا روز انتقام و دادگاه خشم آزادگان فرا رسد. ندای زجه شیادان بشر دوستانه اصلاح طلبان هم در آن روز کار ساز نخواهد بود در آن روز قانون چشم در مقابل چشم به اجرا در خواهد آمد و ثروت غارتی پدر به میراث بردگان شما هم باید در آن روز در نبودتان خشم و انتقام به میزاث برند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر