چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

مرداد ۲۷، ۱۳۹۲

پژواگ:جلسه رفقای مسئول سازمان

جلسه رفقای مسئول سازمان


درروزپنجشنبه ۲۴مردادماه جلسه ای باحضوررفقای مسئول سازمان ومسئولین کمیته هادراطاق خصوصی متعلق به سازمان درشبکهُ اینترنتی پالتالک برگزارشدکه باعث برخوردتعدادی ازاعضای کمیتهُ شمال-ببرهای مازندران،بامسئول کل سازمان،رفیق بیژن شد.برخوردی که به نوبه خوددرتاریخ وجودی سازمان مخفی ایران،بی سابقه ومنحصربه فردبود.جلسه ای که اعضای فعال ومسلح سازمان سرانجام کمیته مرکزی رامجبوربه اتخاذسیاستی دیگردرقبال حکومت ننگین ملایان کردند.
سوق دادن کمیته مرکزی واعضای درارتباط بااین کمیته به سمت اتخاذسیاست آغازجنگ مسلحانه باکلیت حکومت ننگین ملایان

توضیحات کامل درباره این جلسه بزودی درسایت درج خواهدشد
 
__________________

جهت اطلاع رفقاومشتاقان سایت سازمان

اطاق گفتگوی ایران جنگ مسلحانه درایران متعلق به سازمان مخفی ایران وازهمه مهمترمتعلق به رفقای رزمنده چریکهای فدائی خلق درکمیتهُ شمال-ببرهای مازندران می باشدکه این اطاق مبلغ جنگ مسلحانه وترویج مبارزه مسلحانه درسطح گسترده ودرسراسرایران می باشد
 

باسپاس ازهمه شما
 
آدرس اطاق جنگ مسلحانه درپالتالک
 
paltalk-asian&pacifice-iran-farsi
 
room: Ian jange mosalahaneh dar iran

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر