چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۳، ۱۳۹۱

چت رووم های پالتالکیِ متعلق به بیماران روانی

خالی کردن عقده هاوفشارهای شدیدروحی وروانی

طی سه ماه گذشته باواردشدن به بسیاری ازاطاق های گفتگوی اینترنتی(پالتالک چت رووم)جهت بررسی دیدگاههاونظرات مردم درباره وضعیت فعلی ایران-راه کارهای اساسی برای مبارزه باحکومت ننگین اسلامی-آخرین نتیجه گیری استفاده ازاین سیستم ارتباطی وسرانجام برخوردشخصیتهاوافراد(بخوانیدبرخوردایرانیان بایکدیگر)،شوربختانه ومتاسفانه هرانسان عاقلی رادربرخوردبایک سری ازجماعت احمق وناآگاه ایرانی وحالاهم ازایرانی دیوانه وبیمارروانی،پشیمان وباعث آن می شودکه عطای این جماعت دیوانه شده رابه لقای حکومت ننگین ببخشدکه خلایق راهرچه لایق

خالی کردن عقده هاوفشارهای شدیدروحی وروانی یک عده لات ولمپن وعربده کِش ایرانی،تنهادرمزدوری گری برای حکومت ننگین اسلامی خلاصه نمی شود-تنهادرمطب دکترفرهنگ هلاکوئی به اتمام نمی رسد-تنهادراپوزیسیون لمپن شدهْ ایرانی خارج ازکشورمحدودنمی شود-بلکه خالی کردن عقده هاوفشارهای شدیدبیمارگونه ازنوع دیوانگان زنجیری،حتی ازطریق عقایدسیاسی ودرمکانهای مجازیِ اینترنتی،به مراتب بدتروشدیدترازمطب دکترهلاکوئی،نیزدرجریان است وبی جهت نبوده ونیست که این آقای دکترتابه حال بیش ازدوازده هزاربیمارروانی ودیوانه ایرانی ،مشتری پیداکرده است
روان پزشکان زرنگی چون فرهنگ هلاکوئی به جای کوچه وبازارومطب،براحتی می توانندبیماران روانی بابیماری شدیدتروحادتررادرمکانهای مجازی واینترنتی چون چت رووم هابیابندوکاسبی عالی داشته باشندکه یکی ازبیماران خطرناک واززنجیرفرارکرده رادراطاق مجازی سوسیالیستهای ایرانی
 
IRAN AZadi socialism
 
   باآی دی(آزادی-1)دراطاق  توانندپیداکرده وپس ازدستگیری به زنجیربکشند

آخروعاقبت سوسیالیستهای ایرانی تابدانجارسیده است که عقده هاوفشارهای شدیدروحی وروانی خودراازطریق مسئول این اطاق لمپنیسمی خالی وعقایدسیاسی خودراچون گُه به دیگران ارائه می دهند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر