چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۱۵، ۱۳۹۱

گروه مستان وهمای ملاقات بادوزخیان

هرقدرکه درخاک ننوشیدم ازاین باده صافی

بنشینم وبادوزخیان کنم تلافیهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر