چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۱۵، ۱۳۹۱

مطلبی ازقبل-رفیق پویان

توضیح

لازم به توضیح است که رفیق پویان،تاهفت سال پیش بانام مستعاروسازمانی(شهرام)،درسازمان مخفی ایران فعالیت سیاسی،وعضوکمیته خارج ازکشوربودند

 
........................................
 
در کشور فلک زده ومافیائی کلمبیا نیز اوضاع واحوال یاد شده باز به مراتب بدتر بود.شاید بتوان با وچود وضعیت دردناکتر این کشور را یک کشور جهنمی بحساب اورد .کشوری که تا زمانیکه چریکهای مسلح مارکسیست لنینینست شورشی مسلحانه را اغاز کردند خورد خوراک مردم این کشور تنها وتنها از طریق قاچاق مواد مخدر تامین می شد .حکومت ودولت وابسته این کشور که دیگر حتی به عنوان یک دولت هرجائی وهرزه خود را دراختیار هر کشور چپاولگرو غارتگربویژه به مانند یک حمال ومزدور پولکی دراختیار سازمان جاسوسی سیا ی امریکا واز طریق این سازمان مخوف نیزدراختیارمافیای خطر ناک وبین المللی قاچاق مواد مخدرواسلحه وگروههای تبهکار وجنایتکارتروریستی قرارمی گرفت . دولت شبه نظامی وشبه تروریستی کلمبیا در جهت ادامه بقای خود حتی به طفل ونوزاد شیرخواره نیز ترحم بخرج نمی داد .چه بسا توسط جیره خواران ادم کش این دولت دهها هزار انسان بیگناه مفقود الاثر ومفقودالجسد نیز شده اند .صدای اعتراض وشکایت یک انسان بیچاره وبدبخت وبی دفاع با شلیک گلوله بر مغزش داده می شد. با وجود چنین وضعیت خطرناک اجتماعی ـ باز چریکهای مسلح مارکسیست لنینیست بایک اقدام مسلحانه یا بعبارتی اشناتر مبارزه مسلحانه طی یک هفته دولت مرکزی را بزانو دراورده وحکومت رامجبور به تسلیم دربرابر خواسته های سیاسی خود کردند
 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر