چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۹، ۱۳۹۱

انتقادبااسلحه یاانتقاداسلحه

 بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران
بادرنظرگرفتن موقعیت ووضعیت همهُ نیروهاوطیفهای فدائی درخارج ازکشور،بویژه سوابق درخشان یابداکثرآن نیروهاطی سی سال گذشته،امروزجبرتاریخ وزمان ایجاب می کندکه باردیگر،گذشته-حال وآیندهُ آنان موردپژوهش وبررسی قرارگرفته ودرتعیین حدومرز،انتقادبه اسلحه یاانتقادبااسلحه،فاصلهُ خودبااین نیروهارامشخص کنیم
ازمدتی قبل اعضای کمیتهُ خارج ازکشور،بویژه رفیق البرزباشرکت درتعدادی ازاطاقهای گفتگوبااعلام موضع اصلی واساسی درمقابل آن نیروهاپاسخهائی رابه دوکمیته دیگردرسازمان اعلام نمودندکه سرانجام گفتگوهامابین اعضاومسئولین سازمان بدانجاختم شدکه انتقاداسلحه یاانتقادبااسلحه،...کدام بهتراست
تفهیم این دوموضوع به جامعه فعلی ایران،طبق پیشنهادات اکثررفقا،ابتدانیازمندتبلیغاتی وسیع وگسترده می باشدتاافکارعمومی داخل وخارج کشور(ایرانیان)راتحت تأثیروآنگاه براساس واکنش افکارعمومی،به اصل مرحله مبارزاتی،انتقادبااسلحه(بخوانیدجنگ مسلحانه)پرداخته شود
مدتی ست تعدادی ازرفقامنجمله رفیق البرزبه دفعات مختلف دراطاق گفتگوی پالتالکی: ایران-چه بایدکرد.درباره موضوعاتی درامرنیروهاوطیفهای سیاسی فدائی وکمونیست گفتگووصحبت کردند.گویابدلیل طولانی شدن اینگونه بحثها،تعدادی ازرفقای عضوکمیته خارج ازکشورمحیط ومکان تازه ای رابرای ادامه بحث تأسیس وافتتاح نموده اندکه دراین مکان قصدبه چالش کشاندن نیروهاوطیفهای(فدائیان)وکمونیستهاراداشته وباتحلیل انتقادِاسلحه یاانتقادبااسلحه،واردعرصهُ مبارزاتی جنگ مسلحانه(بخوانیدانتقادبااسلحه)واردشوندکه بی شک وسرانجام مسئولین دیگردرسازمان رامجبورخواهندساخت تاتصمیمهای نهائی خودرابگیرند
تلاش می کنیم تاباشرکت دراین گفتگوها،تأثیرآغازوادامه جنگ مسلحانه درمقابل حکومت ننگین وجنایتکاراسلامی رابادقت وحوصله بیشتربه عموم عَرضه داریم

بادرودوسپاس
بخش تبلیغاتی سازمان مخفی ایران
آدرس اطاق گفتگو
 
paltalk-asian and pacific-farsi-iran
 
room: montaghedan hokoomat va niroohaye siyasi

زمان آغازبرنامه
ساعت ۳بعدازظهربه وقت شیکاگو-و۱۲:۳۰شب به وقت ایران

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر