چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۵، ۱۳۹۱

اطاق گفتگوی سازمان مخفی ایران

طی دوروزگذشته باهماهنگی رفقادرداخل کشور(ازلحاظ زمان باایران)تعدادچهل وسه نفرازرفقای فدائی دربحث وگفتگوی اطاق اینترنتی سازمان شرکت کردندباآنکه مشکلاتی ازلحاط ارتباطی پیش می آمداماسرانجام اکثررفقادرباره دوموضوع طرح شده
 
گروههاوسازمانهائی بااسم ونام کمونیستی وفدائی
درشرایط فعلی ایران وجهان امروز،جنگ مسلحانه آری یانه

به تبادل نظرات ودیدگاههای خودپرداختندوپیشنهادات اساسی که بی شک برای رفقای مسئول سازمان که دراین بحث وگفتگوشرکت داشتندقابل توجه بود
درتاریخ بیست وپنجم بهمن برابربا۱۳فوریه ۲۰۱۳-روزچهارشنبه،ساعت ۶عصربه وقت ایالت ایلینوی-شهرشیکاگو،اطاق گفتگوبازودرباره موضوع (اپوزیسیون واقعی ایران کدام نیروهاهستند)صحبت خواهدشد
 
آدرس اطاق گفتگو
asian and pacific
language : farsi
room : sazemane makhfi iran

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر