چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۴، ۱۳۹۱

تکه وپاره شدن جنبش پیشتازفدائی اززبان این یکی

سنگين ترين ضربه به سازمان از درون به آن وارد آمد. با نفوذ اپورتونيسم، در مدت کوتاهی سازمان واقعا پر افتخار چريک های فدائی خلق ايران، سازمان انقلابی که متعلق به همه توده های ستمديده ايران و در رأس آنها طبقه کارگر بود، از محتوی انقلابی تهی شد. دريغا وارد آمدن ضربه درونی قطعی به سازمان هم زمان با دوره ای شد که توده ها در سطح ميليونی به ميدان مبارزه آمده بودند و با فريادهای "درود بر فدائی"، "تنها ره رهائی، ره سرخ فدائی"، و "ايران را سراسر سياهکل می کنيم"، خواستار آن بودند که سازمان مبارزات آنها را رهبری نمايد
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر