چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۷، ۱۳۹۱

بیان دولت آمریکابه زبان فارسی درآیت الله بی بی سی

ملّت ایران فراموش نکندکه دولت آمریکابه زبان فارسی خودمان قصدونیت اش راعنوان می کند

بازبگوئید:کار،کارانگلیس هاست
...............................................
گفتگوباالن ایر،سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر