چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۷، ۱۳۹۱

انتخاب مطلب وپاسخی ازطرف ما


پژواگ- دوشنبه-تاجیکستان
بادرودبه همه رفقای گرامی

کلیهُ رفقای فدائی ودوستان اگرتوجه کرده باشند،سازمان مخفی ایران باتاُسیس اطاق گفتگودرپالتالک،مکان وفضائی رابرای گفتگوی رفقای فدائی خلق ایجادوطی سه نوبت،وهرنوبت به مدت چهارساعت،علاوه برمسا ئل درون سازمانی به مسائل دیگرنیزپرداخته که موضوع دوجریان خائن حزب توده وفدائیان اکثریت ازجملهُ آن مسایل بود.ودراین بین موضوع خائن همیشگی فرخ نگهدارباردیگربرسرزبانهاواین بارنقش این مزدوروخائن درزمان رفیق بیژن جزنی به میان آمد.پس ازتوضیحات تعدادی ازرفقادرباره این موضوع،رفیق البرزبه نمایندگی ازطرف کمیته خارج به مسئولین سازمان درکمیته مرکزی درتهران وکمیته شمال درمازندران توضیحاتی راداده وسرانجام باخشم وعصبانیت،نه تنهافرخ نگهدارخائن راعنصری پلیدوبی شخصیت وارتباط این فردرابارفیق بیژن جزنی ردکامل کردبلکه دلیل زندانی شدن این فرددرآن زمان راچون زندانی شدن فردمفلوکی چون امیرعباس فخرآورمقایسه وسرانجام فرخ نگهدارخائن را(حرامزاده)ئی خطاب کردکه جهت کمک به ساواک شاه وتلاش برای ازهم پاشیدن جنبش پیشتازفدائی،متهم وحتی خواستارترورانقلابی این فردخطرناک وخائن توسط سازمان مخفی ایران شد
این موضوع علاوه برجمع یاران فدائی ما،توسط رفیق البرزبه مکانهای دیگرسیاسی وازجمله دراطاق گفتگوی دیگرنیزکشیده شد.بطوری که دریک مکان مملوازاکثرتی های خائن نیز(فرخ نگهداریک حرامزادهُ بی اصل ونسبی بیش نبوده ونیست)توسط رفیق البرزتکراروشاهدآن بودیم که باعث خشم وعصبانیت وحتی گریهُ اکثریتی های خائن شد.
حال طیفهای مختلف فدائی درخارج ازکشور،گویاپس ازجنجالی که رفیق البرزآفرید،اقدام به افشای ماهیت کثیف ونجس این فردمفلوک وخائن نموده وبی شک دیگران نیزاقدام خواهندکرد

بادرودوسپاس
مطلب انتخابی دراین زمینه
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر