چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۴، ۱۳۹۱

میراث خوران جنبش پیشتازفدائی خلق

تکه تکه کردن جنبش پیشتازفدائی اززبان یک میراث خورغدار
این یکی به آن دوتای پائینی بدر
 
................................
 
با تشدید مبارزه در اواخر دهه پنجاه و قیام توده های مردم در سال پنجاه و هفت و تحولات متعاقب آن بصورت انشعابات متعدد در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران متبلور شد .علاوه بر انشعابات ریز و درشت در سال پنجاه نه بزرگترین انشعاب در سازمان تحت عنوان " اقلیت " و " اکثریت " بوقوع پیوست ، بعد از آن نیز انشعابات در هر دو بخش تداوم یافت
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر