چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۰، ۱۳۹۱

دعوت به گفتگووبحث

بادرودبه همه رفقای فدائی وکمونیست

با تاسیس اطاق گفتگوتوسط سازمان مخفی ایران،ازکلیه رفقای فدائی وکمونیست دعوت بعمل می آوریم تادرباره موضوعات طرح شده به گفتگووبحث بپردازیم

آدرس اطاق گفتگودرپالتالک
 
paltalk
 
asian and pacific
 
iran
 
 room: sazemane  makhfi

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر