چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۱، ۱۳۹۱

خبر:

طبق خبرارسالی ازطرف رفیق البرز،اطاق گفتگوی منتقدان حکومت ونیروهای سیاسی درشبکه پالتالک تاسیس وهدف ازآن گردآوری همهْ منتقدان حکومت ننگین اسلامی ومنتقدان نیروهای سیاسی می باشدکه دربحثهاوگفتگوهای آزادسیاسی،به دفاع ازمنتقدین پرداخته که این منتقدان به اشکال وروشهای مختلف یااجازه بیان انتقادات رانداشته یاتحت هوادار-طرفدارویاعضوآن نیروی سیاسی سرکوب شده اند


باآرزوی پیروزی وموفقیت برای رفیق البرزگرامی

آدرس اطاق گفتگو
 
paltalk
language : farsi
asian and pacific
room : montaghedane  hokoomat  va  niroohaye siyasi


زمان:هرشب ازساعت ۸ به وقت ایالت ایلینوی(شهرشیکاگو)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر