چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۱، ۱۳۹۱

هشت سال پیش-پاسخی ازطرف سازمان

بخشی ازپاسخ سازمان به دشمنانِ عربده کِش سازمان
...............................
 
برای تعین هویت سازمان ماکه یک سازمان فدائیست هیچ لزومی نداشته و ندارد که از کدخداها ئی چون شما افراد تنبل و تن پرور که سالهاست در کشور های خارجی به نام سازمان فدائی از مردم و در اینجا بخصوص از هواداران خامتان مشغول جمع اوری کمکهای مالی بوده و هستید . اجازه بگیریم . شما ها سالهاست که با بدمستی ها و عربده کشی های ضد انقلابیتان ابرو وحیثیت هر چه فدائی را در مقابل جمهوری ننگین اسلامی بر باد داده و با پر کردن جیبهای شلوارتان از کمکهای مالی که به شما می شود . روز وشبتان را در کاباره ها و دیسکو دانسن های مملو از خانم ها وزنان سکسی ارو پائی سپری می کنید . شما کودن های فسیل شده در مقابل جمهوری ننگین اسلامی هیچ حرف و گفته ای ندارید تا عنوان کنید . زیرا به دوران کهولت و پیری و فرتوت شدن رسیده اید . مسن شده اید و هر چه بیشتر از عمرتان می گذرد متاسفانه خرفتر و بهانه جوتر می شوید . به شما چه ارتباطی دارد که سازمان مخفی جوانان مسلح چکار می کند یا نمی کند ؟ مگر قرار است که میلیونها جوان ایرانی برای مبارزه با جمهوری ننگین اسلامی و یا تشکیل یک گروه سیاسی انهم با نام واسم فدائی از شما فسیل شده ها اجازه رسمی بگیرند ؟ چکاره مملکت هستید ؟ که بخواهید در مورد هویت یک گروه یا سازمان اظهار نظر کنید ؟
 
..............................
 
تنها ره رهائی جنگ مسلحانه است . این شعار سالهاست که در زیر ان بولتن نشریه ماهانه یتان به گردو خاک نشسته است . اما گویا شما با خا نم های هلندی و فرانسوی در روی بستر خوابتان به جنگی دیگر مشغول هستید . خوش باشید . شما را چه رسیده به اینکه تعین کنید کدام گروه فدائی بوده و کدام گروه نبوده ونیست ؟
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر