چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۱۷، ۱۳۹۱

برخی ویژگی های ایلچ لنین

حزب کمونیست پرتقال توانست در پرتو کفایت شخصی کونهال با حفظ وحدت خود، گرد یک برنامه مارکسیستی ـ لنینیستی دست به یک عقب نشینی منظم بزند و همراه با حفظ نفوذ گسترده خود در میان مردم تا امروز با سیمای روشن حزب انقلابی طبقه کارگر، دهقانان و دیگر زحمتکشان پرتقال بماند و تکامل یابد. آنچه تا امروز شایان توجه و خواندنی است نتیجه گیری های کونهال است در باره‍ی یک حزب کمونیست در آغاز قرن بیست و یکم
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر