چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۶، ۱۳۹۱

شعبان بی مخ چت رووم ها

ایمیل دریافتی
آزاد فردمنش-تهران
رفقابادرود

طی چندپُست درج شده درسایت درباره چت رووم ها،من نمی دانم آیااطلاعات کافی درباره آن داریدیانه.من تنهاامیدوارم ورودشمابه این شبکه اینترنتی موقتی باشدچراکه جهت اطلاع شمابایدبگویم افرادی که مسئولیت اینگونه مکانهای ارتباطی جمعی رابرعهده دارندمی بایستی نهایت دقت وحوصله راداراباشند.علاقه من درحضوریافتن دربسیاری ازچت روومهاطی پنج سال گذشته،متاسفانه بانتایج ناجورومنفی روبروکردحتی درچت رووم سازمان شما
درمطلب درج شده قبلی درباره اتاق -ایران،آزاد،سوسیالیسم،-که یکی ازافرادشمادرآن حضورداشت بارهابه ایشان پیغام فرستادم تاهشداردهم که هیچ موضوعی رادرآن مکان عنوان نکندچراکه مسئول آن رووم فردی،عصبی،الکلی وبدترازهمه فردی نامتعادل است که معلوم نیست چه کارامنیتی وجاسوسی رامی کند.فردی ست که برای ارضای خواسته های لات منشی خوددست به هرعمل ناشایست وضداخلاقی می زند.این فردبایادگرفتن چندکلمه وچندجمله سیاسی،ادعای فردی سیاسی رامی کنددرحالی که درپشت آن میکروفون،اعمال دیگری راانجام می دهد.واقعیت رابگویم.مسئول آن اطاق فردی ست دائم الخمروعیاش،یک شعبان بی مخ اینترنتی،که سابقه ای بس کثیف رادارد
هشدارمن به افرادشمابه همین دلیل بودکه امیدوارم رعایت همه مسائل امنیتی رابجابیاورید

باتشکر
 
................................

رفیق گرامی بادرود

ورودبه اینگونه مکانهای مجازی باآی دی مشخص سازمان توسط رفقادربخش اینترنتی سازمان انجام می گیرد.ماهشدارهای شمارادریافت وبدان عمل کردیم.درباره فردمسئول درآن اطاق،باآی دی آزادی ۱۰۰ باگفته های شماموافقیم باهمان یک بارورودبه آن اطاق متوجه شدیم که به جز۵یا۶نفرمابقی افرادجهت خوش گذراندن وتفریح باآن(شعبان بی مخ)واردآن اطاق می شوند.شعبان بی مخی که سوسیالیست شده وجوکهائی خنده دارترازملاحسنی می گوید
به روی چشم رفیق گرامی.باحضوردراطاقهای پالتالکی هشدارهای شماراحتماًدرنظرورعایت خواهیم کرد.باسپاس ازشما

بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران
آدرس چت روم شعبان بی مخ اینترنتی درپالتالک
 
asian and pacific
 
persian dialect
iran
room : IRn azad socialism
 
آی دی شعبان بی مخ اینترنتی : azadi  100

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر