چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۵، ۱۳۹۱

رفیق پویان-مسئول کمیته شمال-ببرهای مازندران

بادرودهای انقلابی به همهْ رفقای فدائی خلق
 
گفتمان سیاسی
 
باورودبه محدوده بحثهاوگفتگوهای درون سازمانی،طی دوروزگذشته دراطاق گفتگوی سازمان مخفی،طبق بیانات اکثررفقای فدائی خلق،بویژه اعضای کمیتهْ شمال،دال برآنکه موضع کلی سازمان مخفی ایران ومهمترازآن موضع کمیته شمال به عنوان شاخه نظامی سچفخادرمقابل حکومت ننگین اسلامی،قبل وبعدازانتصابات فرمایشی آخوندهاچه خواهدبود
امابرای همه رفقائی که دراطاق گفتگوحضورداشتند,ورودیکی ازطرفداران پروپاقرص محموداحمدی نژادودیگری طرفدارپُرپروپاقرص میرحسین موسوی بودکه هردونفرازدردشمنی ومقابله به مثل باهم به بحث سیاسی پرداختند.مسئول اطاق،رفیق البرزبادادن بیش از۴۵دقیقه به دونفریادشده،دراصل نه امتیازدادن به حکومت ننگین اسلامی،بلکه حفظ حرمت حق درنوبت وگفتگو،براستی تحمل کاملاًانقلابی رامی خواهدکه به دودشمن خلق وسازمان ما,فرصت حرف زدن رادادوبرای مابسیارجالب بودکه این دونفرشایداولین کسانی بودندکه باشخصیتی کاملاٌسیاسی واردگفتمان سیاسی شدند,نه درلباس وشخصیت لمپنیستی وبددهانی وفحاشی مختص مزدوران ننگین حکومت ننگین ترازمزدوران وچماقداران افراطی اسلامی
اماباتمام انتقاداتی که اکثررفقاازکمیته مرکزی سازمان بویژه ازرفیق بیژن بعمل آوردندبایدبگویم که امیدآن دارم این گفتمان سیاسی تارسیدن به یک نقطه مشترک ادامه یابد.شایدباادامه این گفتمان ناخالصی های موجوددرجنبش چریکهای فدائی خلق،جداوپاک ونابترین وخالص ترین چریکهای انقلابی،درپیشبرداهداف مبارزاتی قدعلم کنندمخصوصاّدرسازمان مخفی ایران

باسپاس-پویان-ساری -مازندران
 
......................................
 
بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران
جهت یادآوری همه رفقا
اطاق گفتگوی سازمان مخفی ایران درپالتالک
برنامه امروز
تاریخ بیست وپنجم بهمن برابربا۱۳فوریه ۲۰۱۳-
روزچهارشنبه،ساعت ۶عصربه وقت ایالت ایلینوی-شهرشیکاگو
 موضوع :اپوزیسیون واقعی ایران کدام نیروهاهستند
آدرس اطاق گفتگو
asian and pacific
language : farsi
room : sazemane makhfi iran

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر