چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۶، ۱۳۹۱

پاسخی ازطرف ما

بادرودسپاس بیکران
دوستان-رفقا-هموطننان گرامی
 
هرفرد-شخص یاکسی-هرنوع انتقاد-شکایت-یاحتی دربیان انتقاد و انتقام وانتقام جوئی ازرفیق البرز،مسئول کمیتهْ خارج ازکشورِسازمان مخفی ایران دارند،لطفاًوخواهشاًدرصورت داشتن وقت وفرصت به اطاق گفتگودرفضای اینترنتی پالتالک به آدرس ذکرشده درزیرمراجعه کنند
  رفیق البرزنماینده سازمان مخفی ایران بوده وهست وتاانتخابات درون سازمانی درآینده خواهندبودبنابراین کلیهُ گفتارهاوبیانات خودرابه اطاق گفتگوی ایران چه بایدکرد.ارجاع دهید.چراکه مایک طرفه قضاوت نمی کنیم چه بسارفیق البرزنیزحرفهائی برای گفتن خواهندداشت


باسپاس
 
paltalk; room: IRAN che bayad kard 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر