چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۶، ۱۳۹۱

گزارش:باپالتالک چگونه برخوردکنیم-ایمیل دریافتی

فرستنده:شبگردپالتالک:
بادرودوسپاس به مبارزین درسازمان مخفی

من نمی دانم که شماچه تجربه ای درمحیط لجنزارپالتالک دارید؟...تازه واردید...ابتدائی هستید....چه هستید؟من قضاوت نمی کنم اماحقیقت این است.
طی دوهفتهْ گذشته عضوی ازسازمان شماباآی دی البرز-شمال باورودبه تعدادی ازبه اصطلاح چت روومهای پالتالکی خودرادرمسائل وموضوعات سیاسی دخیل وحرف زده اندنمونهْ آن روومهای
 
iran azadi socialism
iran azadi sokhan
iran che bayad kard
sarzamineeshghe man iran
 
 اماگویااین عضوسیاسی شما هیچ توجه ائی به ماهیت اصلی روومهاندارند.من اتفاقی دیشب آی دی البرز-شمال رادراطاق هرچه فاحشه وهرزه وکونی ایرانی توی رووم جنده های اسلامیِ کافی نادری دیدم.برای من تعجب آوربودکه فردی سیاسی آنهم عضوسازمان شماباآن خصوصیات چریکی وانقلابی دریک اطاق مربوط به فاحشه هاوکونی های دینداراسلامی چه می کندوچکاردارد؟چه منظوری داشت؟
شخصاًعلاقه زیادی به اینترنت دارم مشاهدهْ آی دی البرز-شمال درتعدادی ازچت روومهاچون ایران،آزادی،سوسیالیسم یاهمین دیروزدراطاق :ایران-چه بایدکرد-وحتی اطاق متعلق به سبزالله ئی هاکاملاًمحسوس وقاطعانه می گویم که دراین فضاهای مجازی واینترنتی بیش ازپانصدنفرصدای ایشان راشنیدند.برای من جالب است که سازمان شماتوضیح دهدآقای البرزبراستنادبه کدام نیرویاطیف سیاسی وحتی بااسم ونام سازمان شمادرچنین مکانهائی حضورمی یابند؟آیاتشکیلات مخفی شماچنین مجوزی رابه ایشان داده یاخودسرانه اقدام می کند؟...حقیقتاًدرتعجب مانده ام که عضورده بالای تشکیلات شما،آنهم دررده مسئول کمیتهْ خارج ازکشور،درمکان ومحیطی ازلمپنها،لاتها،فاحشه هاوجنده های زن ایرانی چون کافه نادری درپالتالک چه میکرد؟آقای البرز -شمال اگرپاسخی ندهید؟دست به قلم خواهم شد.لطفاًپاسخ بدهید...درغیراین صورت...تومی دانی ومن.این گوی واین میدان

-------------------------------

پاسخ بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران
پژواک-تاجیکستان
رفیق گرامی:شبگردپالتالک

آی دی پالتالکی البرز-شمال متعلق به رفیق البرزمسئول کمیتهْ خارج ازکشوربوده ومی باشد.طی دوهفتهْ گذشته به عنوان سخنگوونمایندهْ سازمان مخفی ایران درخارج ازکشوردر۱۱اطاق گفتگو(چت رووم پالتالکی)ودرحضوربیش ازنه پانصد۵۰۰نفربلکه طبق آمارگرفته شده توسط بخش اینترنتی،۳۴۸۶نفرصحبت وگفتگوکردند.طی پنج روز گذشته نیزتنهادراطاقِ :ایران  چه بایدکرد.صحبت وگفتگوکردند.امادلایل حضورایشان درمکانهای دیگررا....به روی چشم...حتماًوصددرصددراسرع وقت به اطلاع رفیق البرزخواهیم رساندومطمئناًپاسخی خواهندداد.حضوردائمی ایشان دراطاق ایران چه بایدکردکاملاًمحسوس ومابه نوبه خوداین پیام شماراخواهیم رساند.دراسرع وقت وهمین الان

باسپاس ازشمارفیق گرامی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر