چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۱، ۱۳۹۱

پاسخی جانانه به آیت الله بی بی سی

دیوانه چودیوانه رابیند،خوشش آیدوشادشود

بادرنظرگرفتن فعالیتهای شدیدآیت الله بی بی سی درکشاندن افرادوشخصیتهای مختلف ومتفاوت،به بنگاه خبری وشایعه پراکنی خود،که این بکِش بِکِش هابازورِافساروقلاده های موجوددرگردن آن افرادواشخاص،سرانجام میسرمی شود،نکات ظریف وکوچکی هم وجودداردکه(آیت الله بی بی سی)ازگفتن آنان شرم می کند
موضوع انتخاب مجری های زن(بخوانیددختران زیبارو)،وشیوه پوشیدن لباس وتغییرقیافهُ آنان به اضافهٌ شرط اول مجری شدن دراین بنگاه(فاحشه پراکنی)،یعنی همبسترشدن دختریازن زیبارو
بامدیربنگاه،که بعدهاباعث کشف تجاوزجنسی به خانم مجری،می شود،حالادیگربرهمگان مسجل وآشکارشده است
 اماازهنرنمائی های احمقانهْ دیگرودیرینهْ این بنگاه(به زنان تجاوزکُن چون آخوند)،انتخاب دیوانگان ویااشخاص دیوانه وبی مخی ست،که تحت عنوان مدیروسردبیرفلان برنامه،باکشاندن افرادواشخاص احمق ترودیوانه ترازخودآن مدیریاسردبیر،به آن برنامه هست که بی شک این گفتاردرموردآنان کاملاًصدق می کندوآن این است که

دیوانه چودیوانه رابیند،خوشش آیدوشادشود

هیچ انسان عاقل ودرستی هرگزپایش رابه درون چنین بنگاه کثیفی نمی گذاردکه بخواهدخودراخراب وبی آبرویابادیوانگان دراین بنگاه،دهان به دهان شود
تابه اینجای کارِاین بنگاه(فاحشه یاب وفاحشه پرور)هرگزیک فردیایک آدم سالم یاباعقلی سالم،دیده نشده است که بخواهدخودنمائی کند.حتی باتوجه به علم روانشناسی،اگربه شخصیت-روحیه-اخلاق ورفتارهمهْ افراددراین بنگاه،یامهمانان دعوت شده توسط بنگاه،نگاهی دقیق بیاندازیم خواهیم که این افرادازهشتاد۸۰%درصدازمشکلات روحی وروانی دررنج وعذاب شدیدهستند
.

احمق وکودن یابی توسط این بنگاه راببنید

---------------------------------
 
عنایت فانی ،مجری وسردبیر برنامه
 
 چهار سالی است که همین کار را می کند. اشخاص مختلف، از جمله سیاستمداران، نویسندگان، فیلمسازان و فعالان سیاسی واجتماعی مقابل او می نشینند و او سعی می کند در مصاحبه ای عمیق وچالشی، از آنها جوابهایی بگیرد که احتمالا در سایر گفت
وگوها از آنها پرسیده نشده یا سعی کرده اند از پاسخ دادن شانه خالی کنند
 
 
----------------------------

هیچ فردآگاه،بویژه آگاهِ سیاسی،هرگزازپاسخ سئوالات فرارویاشانه خالی نمی کندمگرآنکه احمقی بنام عنایت فانی،یک فرداحمق ترازخود،چون شازده رضاپهلوی راازکنارآشغالدانی های شهرلندن یافته وبااو(مصاحبه سیاسی)کندکه صددرصدقحطیِ(افرادآگاه)هست که بنگاه آیت الله بی بی سی،مجبورمی شودافساروقلادهْ چنین شخصیتهائی رابِکِشدیاافرادی که تجربه کافی درتجاوزبه دختران وزنان راداشته باشند

فردی به نام فرنازقاضی زاده
 
 
 نیزبی شک ابتدابایدعنوان کندکه کدام یک ازآن سیاستمداران-نویسندگان-فیلم سازان یافعالان سیاسی واجتماعی،فردی بالغ وگاه وباسوادبوده است تاماهم ازبیانات آنان(فیض)برده باشیم
احتمالاًقبول دعوت توسط این افرادیادیدارباهم کیش خود(دیوانه دیوانه رابیند)بودیااصل مسئله که همان اگرفرصتی پیش آمدبتواننددرداخل همان استودیوبه مجری دختریازن زیبارو(تجاوز)کنندوحالی ببرند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر