چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۳، ۱۳۹۱

بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران

بخش اینترنتی سازمان مخفی ایران
 
خبر:

سازمان مخفی ایران جهت ایجادفضای بحث وگفتگومابین همه رفقای فدائی خلق،دربارهْ

گروههاوسازمانهائی بااسم ونام کمونیستی وفدائی
درشرایط فعلی ایران وجهان امروز،جنگ مسلحانه آری یانه
آخرین برخوردسازمان مخفی ایران باحکومت ننگین اسلامی:چه بایدکرد
اپوزیسیون واقعی ایران کدام نیروهاهستند
وحشت نیروهای کاذب اپوزیسیون وحکومت ننگین  اسلامی ازچریکهای فدائی خلق
کمیته مرکزی سازمان مخفی وکمیته شمال-ببرهای مازندران-اختلاف درچیست
راه کارهای اساسی وعملی برای جنبش پیشتازچریکهای فدائی خلق
 
این برنامه هابه نوبت طی هفته جاری دراطاق گفتگوی سازمان مخفی ایران به مسئولیت نماینده سازمان مخفی ایران درکمیته خارج ازکشورسازمان به اجرادرخواهدآمد.هدف ازاجرای این برنامه ها،شنیدن گفته هاونظرات همه رفقای کمونیست وفدائی می باشدکه طی سالهای گذشته همه خواسته های انقلابی آنان به ضدانقلابی ترین شکل ممکن درنطفه هانابودشد
سازمان مخفی ایران قلبانه ازرفقا:رفیق مادرگرامی،میهن جزنی-بازماندگان ارتش رهائی بخش خلقهای ایران-بازماندگان جنبش مسلحانه سربداران-رفقای مسلح درکومله-رفقای مبارزومسلح درجنبش مقاومت بلوچستان-پژاک-سازمان ۱۹بهمن-،دعوت وخواستارشرکت دراین گفتمان سیاسی بوده ومشتاقانه درانتظارشرکت آنان می باشد
 
آدرس اطاق گفتگودرپالتالک
 
paltalk-asian and pasific
language : farsi
country : iran
room : sazemane makhfi iran

تاریخ اجرای برنامه:۲۳بهمن تا۳۰بهمن ۱۳۹۱برابربا۱۱فوریه تا۱۸فوریه۲۰۱۳
زمان اجرای برنامه:ساعت ۱بعدازظهربه وقت ایالت ایلینوی(شیکاگو)-آمریکا
برابر۱۰:۳۰شب به وقت ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر