چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

اسفند ۰۳، ۱۳۹۱

همراه حکومت ننگین اسلامی،تخریب کامل انتخابات

همراه حکومت ننگین اسلامی،تخریب کامل انتخابات

چندماه دیگرچون دفعات گذشته،سیرک بازارخنده دارومضحک انتصابات فرمایشی حکومت ننگین اسلامی،آغازخواهدشد.ازهم اکنون تعدادی ازعوامل جنایتکاروحقیقتاًخائن به خلق ومیهن بادمیدن برشییپوررسوائی خود،پای خودرابه مراتب بیشتروبدترازبنگاههای تبلیغاتی وابسته به حکومت ننگین آخوندها،جلوتروبیشترازقبل درچاکرمآبی ونوکرصفتی،درتلاش وکوشش اند
همه بزرگ دستاربندان وبزرگ عمامه داران این حکومت جنایتکارخودبهترمی دانندکه تخریبی بزرگ درانتصابات آینده توسط ملّت به خشم آمده درکاراست.حکومت نجس اسلامی خوب می داندکه آخرین روزهای عمرنکبت بارخودراطی می کنداماجالب است باآنکه ازریزش کامل خود،آگاه است اماهمچنان ازمشتی سگ گزمه های همیشه خائن(بخوانیدفرزندان ناخلف)خودنهایت بهره واستفاده رامی برد.واین سگ گزمه های وحشی ودرنده چه چیزهائی راکه نمی درند
مزدوران دست چندم وجنایتکار،چون عروس خانم همیشه هرزه وهرجائی،فرخ نگهدار-بدبخت،بیچارهْ اوراق شده مهدی فتاپور-شیپورچی بیت توالتی رهبری،حشمت رئیسی وتعدادی اززنان فاحشهْ(اکثریت)،که طی سه دهه گذشته درکلیه جنایتهاوقتل عامهانقش مستقیم وبی واسطه داشتندامروزه چون فاحشه های مبلغ،سعی درکسب اعتبارومشروعیت حکومت نجس اسلامی بوده ودرامرخودفروشی وهرزه گری،حدومرزی رانمی شناسند
این مزدوران جنایتکاردست چندمی وازرده خارج شده،خوب بدانندکه پابپای مرگ تدریجی حکومت نجس اسلامی،نه تنهامرگ ونابودی شان نیزدراه هست بلکه تخریب کامل انتصابات سیرک مانندومضحک نیزدرراه است حتی بابمب ودینامیت وانفجارمراکزانتصاباتی.این مزدوران حرامزاده اسلامی،بی جهت به شکم پوسیده خودصابون نمالند.چراکه انتقام خودراازشماجنایتکاران نیزخواهیم گرفت.باترورهای انقلابی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر