چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران
چریکهای مسلح فدائی خلق -سازمان مخفی ایران

بهمن ۲۳، ۱۳۹۱

مادرمهربان ودلسوزچریکهای فدائی خلق

رفقا:جنبش پیشتازفدائیان خلق،امروز،عجب مادرمهربانی دارد

.................................................................
 
سخنی باشمادرباره یک مطلب دریافتی وپاسخ سازمان مخفی ایران ازطرف همه شمارفقا
.......................................................
 
جهت اطلاع فرستنده مطلب:مصاحبه ندای آزادی با میهن جزنی

رفیق گرامی
 
متاسفانه بدلیل اشکالات موجوددرسایت رادیوندای آزادی موفق نشدیم به مصاحبه رادیوئی رفیق میهن جزنی ،دسترسی پیداکنیم .تنهابه آدرس ولینک زیرتوانستیم دست یابیم که امیدواریم علاقه مندان سایت سازمان مخفی،موفق به شنیدن این مصاحبه بشوند
tabja.com/Negaresh/gofteguha/mihan.htm+%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%
86+%D8%AC%D8%B2%D9%86%DB%8C&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us
 
..........................................
 
واماحقیقت ماجرادرسازمان مخفی ایران.
شایدپاسخ یادرددلی رفیقانه بارفیق مادرگرامی میهن جزنی باشد
 
همگان آغازشورشهای مردمی خردادماه ۸۸رابیاددارند.تعدادیازده نفرازرفقای فدائی خلق ازطرف کمیته خارج ازکشوروبامسئولیت رفیق شهرام مازندرانی،ازطریق مرزهای شمالی واردکشورشدندتاباهماهنگی دوکمیته دیگردرسازمان(کمیته مرکزی به مسئولیت رفیق بیژن)و(کمیته شمال-ببرهای مازندران به مسئولیت رفیق پویان)،جنبش پیشتازفدائیان خلق،باگردآوری همه نیروهای خودهم دربرابرکودتای نظامی نیروهای مزدورومسلح حکومت ننگین اسلامی آماده وهم نقش سیاسی خودرادرجامعه ایران بازی ودخالت کنند
پیش ازعزیمت رفقابه داخل کشور،کمیته خارج ازکشورتلاش فراوان کردتاباخودرفیق میهن جزنی تماس گرفته تابتوانندمستقیماًباایشان گفتگوکنند.بعدازآن نیزبارهاوبارهااین تلاش راکردیم.اماگویامافیای سیاسی پیرامون رفیق میهن جزنی،آنقدرآشفته حال وپریشان فکرهست که فراموش کرده یاعمداًومغرضانه ازرساندن پیام سازمان مخفی ایران به مادرگرامی خودداری می ورزد
زیرسایه وجودی این مافیائی ضدانسانی وضدانقلابی موجوددرپیرامون رفیق میهن جزنی باعث آن شده است که نه تنهااعضای سازمان مخفی ایران بلکه هزاران نفرازرفقای فدائی خلق این شاگردان سیاسی رفیق بیژن جزنی،حتی ازشنیدن صدای ایشان(حتی ازپشت تلفن)نیزمحروم شوند.
دوسال پیش عنوان کردیم که اگررفیق مادرمیهن جزنی خط تلفنی راجهت ارتباط مستقیم باخودشان عنوان کنندگفتیم که مامطمئن ازآنیم که نه تنهاایشان بلکه دوفرزندبه یادگارمانده ازرفیق کبیربیژن جزنی(رفقابابک ومازیار)مجبورندبیست وچهارساعته بادههاهزارنفررفقای فدائی،به گفتگوواین خواسته برحق ماباوداع رفیق مادرعالمتاج کلانتری(مادررفیق بیژن جزنی)دریک سال پیش،بیشترازقبل شد
 
اماچه شدرفقا؟
زیرسایه وجودی مافیای خطرناک وسیاسی موجوددرپیرامون رفیق میهن جزنی،این ابتدائی ترین خواستهْ برحق همه رفقای فدائی خلق درسراسرجهان،زیرسُم آهنین این مافیای سیاسی،لگدمال وبه لجن کشیده شددرحالی که باآغازشورشهادرسال ۸۸هزاران فدائی خلق،ازجمله چریکهای فدائی خلق درسازمان مخفی ایران بایک دستورنظامیِ رفیق مادرمیهن جزنی آماده قیام مسلحانه شده بودند.اماکو؟کجاست؟خوداین مادرگرامی؟درکجاهستند؟وچگونه می توان مادریک جنبش سیاسی،انقلابی رایافت
امروزمی بینیم ومی شنویم که این مادرگرامی،وقت وحوصله وتوان آن راداردکه برای مافیای خطرناک سیاسی،امضاجمع کند.خودش امضاکند.سخنرانی ورهنموددهد.اماوقت گفتگوبافرزندان خودراندارد.مادرگرامی به اندازهْ سیصدسال دیگروقت وحوصله داردتابر(تک صدائی)و(اختلافات موجود)بحث وگفتگوکند.امادریغ ازیک تماس ناقابل باخانواده های فدائی خلق درداخل کشورکه به دردناکترین شکل ممکن به زندگی خودادامه می دهند
رفیق مادرگرامی،وقت وحوصله وهمه نوع امکانات آسایشی ورفاهی راداردکه عنوان کند:.(شرط اولیه برای افزایش فشارهای بین المللی بررژیم اینست که ماخودیک اپوزیسیون قوی داشته باشیم.)اماحوصله وتمایل آن رانداردتاازچهارچریک فدائی خلق،که باسخت ترین وزجرآورترین دردهای فیزیکی به زندگی غیرقابل تحمل ومضاعف خودادامه می دهندنمونه آن رفیق البرزباصدمه دیدگی بدنی
 
 
رفیق پژواگ باصدمه دیدگی بدنی درقسمت بازووگردن
 
 
رفیق بهمن باصدمه دیدگی درقسمت پای راست وکمر
 
 
ووو...حتی احوال پرسی کند
.............................
 
رفقا:جنبش پیشتازفدائیان خلق،امروز،عجب مادرمهربانی دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر